Vrácení zboží

Kupující – fyzická osoba nepodnikatel – má právo dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží.

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího bez udání důvodu se děje tak, že kupující tento svůj úmysl sdělí prodávajícímu nejpozději v poslední den, ve kterém tak lze učinit. Může tak učinit telefonicky, písemně či osobně.

Náklady na dopravu spojené s vrácením zboží hradí, v případě odstoupení od kupní smlouvy, kupující a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Pro odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme využít formulář uvedený zde.

Pokud kupující nevyužije formulář, v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme uvést číslo objednávky/faktury a číslo bankovního účtu.

Vrácenou zásilku je nutné pečlivě zabalit, aby nedošlo k požkození zboží během přepravy. 

Vrácené zboží by nemělo jevit známky používání.

Pokud kupující vrací produkt, ke kterému byl v akci připojen dárek zdarma, je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

V případě odstoupení od kupní smlouvy má spotřebitel nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy).

Zboží zaslané kupujícím (z titulu odstoupení od smlouvy) formou dobírky nebude prodávajícím převzato.

Pokud je kupujícím fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. V tomto případě nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů.

S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku kupující – fyzická osoba nepodnikatel – nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

-na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

-na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

-na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

-na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

-na dodávku novin, periodik a časopisů,

softwarové licence zasílané elektronickou poštou (e-mailem)

Prodávající si v níže specifikovaných případech vyhrazuje právo jednostranně a bez náhrady odstoupit od návrhu kupní smlouvy:

u kupujícího, který si jako formu úhrady zvolil bankovní převod a neuhradil kupní cenu v termínu do 7 dní od uskutečnění objednávky

u kupujícího, který opakovaně nepřebírá objednané zásilky a svým konáním tak způsobuje prodávajícímu škodu

Adresa pro odstoupení od kupní smlouvy:

SteamPro s.r.o.
K pískovně 487
251 63 Strančice