Reklamace

Reklamační řád* je nedílnou součástí Obchodních podmínek internetového obchodu www.hezkeauto.cz

Prodávající se zavazuje, že v případě oprávněné reklamace vad zboží učiněné kupujícím, příjme taková řešení, která maximálně zjednoduší a zrychlí vyřízení reklamace.

Prodávajícím se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí obchodní společnost SteamPro s.r.o. se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1; IČ: 04024621, DIČ: CZ04024621, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 241346 a touto společností provozovaný internetový obchod www.hezkeauto.cz. Adresa pro uplatnění reklamací a záručního servisu: K pískovně 487, 25163 Strančice. Zodpovědná osoba za provoz obchodu (odpovědný vedoucí): Ján Zauška.

Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.hezkeauto.cz

Není-li v tomto reklamačním řádu uvedeno jinak, znamená podtržení textu informaci o vložení linku na upřesňující nebo doplňující dokument. Takovýto dokument je vždy přístupný i nezávisle na tomto prohlášení a odkaz na něj je viditelně umístěn na www.hezkeauto.cz

ADRESA PRO VRÁCENÍ REKLAMOVANÉHO ZBOŽÍ:

SteamPro, s.r.o.
Ján Zauška
K pískovně 487
251 63 Strančice

Jakákoliv reklamace je pro kupujícího vždy věcí nepříjemnou. Internetový obchod www.hezkeauto.cz si je toho plně vědom a v zájmu spokojenosti svých stávajících i budoucích zákazníků přijímá vždy taková řešení, která maximálně zjednodušují a urychlují vyřízení reklamace.

Pro oznámení reklamace využijte on-line formulář. Reklamovat zboží můžete také telefonicky nebo písemně.

V PŘÍPADĚ TELEFONICKÉ A PÍSEMNÉ REKLAMACE POSTUPUJTE TAKTO:

  • Zavolejte nám na linku zákaznického servisu a sdělte svůj úmysl reklamovat zboží a nebo zašlete informační e-mail s popisem závady zboží na adresu info@hezkeauto.cz
  • Nejpozději do dvou pracovních dnů Vám bude odesláno sdělení adresy nejbližšího autorizovaného servisu reklamovaného produktu. Pro případ, že daný výrobek bude nutné z důvodu absence autorizovaného servisu odeslat zpět prodávajícímu, můžete využít nabídky svozu reklamovaného zboží naším smluvním přepravcem, který pro Vás společnost SteamPro s.r.o. po vzájemné dohodě objedná. Cena dopravného je 99Kč. V případě, že nevyužijete možnost doručit reklamované zboží prostřednictvím smluvního přepravce SteamPro s.r.o., lze zboží doručit libovolným způsobem na adresu provozovny prodávajícího. V obou případech hradí přepravní náklady prodávající a to za předpokladu, že byla reklamace uznána jako oprávněná.
  • Poté, co bylo reklamované zboží doručeno do provozovny prodávajícího, je této reklamaci přiděleno unikátní pořadové číslo. Potvrzení o zahájení reklamačního řízení je obratem odesláno na kontaktní emailovou adresu. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří dnů.

V zájmu urychlení Vaší reklamace doporučujeme:

  • adresovat zásilku pouze na adresu provozovny. Na adrese sídla společnosti v Praze není možné produkt zaslat ani reklamovat.
  • zaslaný balík výrazně označit „REKLAMACE“
  • vložit do zásilky kopii daňového dokladu dokládajícího zakoupení reklamovaného předmětu (v případě, že již daňový doklad nevlastníte nebo jej nemůžete nalézt, vložte do zásilky takové údaje, na základě kterých budeme schopni konkrétní obchodní případ dohledat v našich záznamech)
  • vložit do zásilky stručný popis závady
  • v případě, že zásilku odesíláte bez využití nabídky svozu prostřednictvím našeho smluvního přepravce, doporučujeme zásilku pojistit a zaslat s podacím lístkem či jiným dokladem prokazujícím její odeslání

Prodávající vás bude bez zbytečného odkladu informovat o průběhu reklamačního řízení, zejména pak o závěrech expertního posouzení oprávněnosti reklamace. V případě potřeby konzultovat další postup, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat.

Prodávající si vyhrazuje právo zadat autorizovanému servisu pokyn k přímému odeslání opraveného reklamovaného zboží na adresu uvedenou v průvodce.

V případě, že reklamace nebude vyřízena v zákonné lhůtě třiceti dnů, má kupující právo na odstoupení od smlouvy a náhradu v plné výši.

Postup reklamace

* Reklamační řád se vztahuje na koncové zákazníky. Ustanovení nelze použít pro kupujícího, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou právnickou a nakupuje zboží za účelem dalšího prodeje nebo jej hodlá použít v rámci svého předmětu podnikání coby prostředku k udržení a zajištění příjmů. V takovémto případě se vztahy mezi kupujícím a prodávajícím řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.